Vodoprojekt
vodovodní sítě, vodojemy, kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, čerpací stanice, studny, úpravy toků, malé vodní nádrže
VODOPROJEKT

Homepage

Reference

Galerie

Kontakt

KONTAKT
Ing. Ivo Hradil
Havlíčkova 234/1
Valašské Meziříčí
757 01

Vodoprojekt


Projekční kancelář Ivo Hradil – VODOPROJEKT vznikla 1. září 1994. Svou náplní činnosti navazuje na vodohospodářské oddělení Báňských projektů a.s., pracoviště Valašské Meziříčí a Vodoprojekt, s.r.o. Sídlí ve Valašském Meziříčí a v současné době je tvořena sedmi odbornými pracovníky s bohatými zkušenostmi ve zpracování projektových dokumentací vodohospodářských staveb, realizovaných převážně v okresech Vsetín, Nový Jičín, Přerov, Ostrava, Opava, Frýdek-Místek a Bruntál.

Ing. Ivo Hradil je autorizovaným inženýrem v oblasti vodohospodářských staveb, vedený v seznamu autorizovaných osob České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pod číslem 1300421.

Reference o naší práci je možné získat na příslušných krajských a městských úřadech, odborech životního prostředí, u správců vodovodů a kanalizací, případně na obecních úřadech, pro které jsme zajišťovali projekční a inženýrskou činnost.

 

Přímo zajišťujeme : 

 • Poradenskou a informační činnost v oblasti vodohospodářských staveb

 • Projekční práce v rozsahu od studie stavby, dokumentace pro územní roz-hodnutí DUR, dokumentace pro stavební povolení DSP, dokumentace pro provádění stavby DPS až po dokumentace skutečného provedení pro :

  • vodovodní a kanalizační sítě

  • čistírny komunálních odpadních vod

  • domovní čistírny odpadních vod

  • čistírny zaolejovaných odpadních vod

  • studny, čerpací stanice, vodojemy a úpravny vod

  • hydrotechnické výpočty vodovodních a kanalizačních sítí

  • úpravy toků, malé vodní nádrže 

 • Inženýrskou činnost, související s projednáním projektové dokumentace, územním řízením, stavebním řízením, realizací stavby až po uvedení stavby do provozu

 

Ve spolupráci s jinými firmami zajišťujeme : 

 • Geodetické práce

 • Projekty občanských staveb a provozních objektů včetně elektročásti

 • Projekty plynovodů a jiných inženýrských sítí

 • Inženýrsko-geologický průzkum

   RSS WAP